Toewijzing/Vergaderdata

Eerstkomende vergadering: donderdag 26 september 2024. Besproken worden alle aanvragen welke zijn binnengekomen vóór 1 september 2024.

In oktober 2024 zullen wij u op de hoogte brengen van het besluit of (een deel van) de bijdrage wel of niet zal worden toegekend.

De volgende sluitingsdatum is 1 december 2024 en de toewijzingsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 19 december 2024.

EERDER GEDANE TOEWIJZINGEN

Aanvraagvoorwaarden

De hieronder vermelde voorwaarden dienen slechts om een indicatie te geven van de belangrijkste voorwaarden voor toekenning van een bijdrage. De stichting behoudt zich het recht voor om iedere bijdrage om haar moverende redenen toe te kennen of af te wijzen.
Doe vooraf de Quick Scan om nog meer inzicht te krijgen of een eventuele aanvraag gehonoreerd kan worden.

 • De projecten dienen gericht te zijn op Nederland.
 • Een instelling of organisatie dient zich zonder winstoogmerk in te zetten op het gebied van dierenwelzijn.
 • Er zal geen bijdrage verstrekt worden aan projecten welke al zijn gerealiseerd en er zal in beginsel geen bijdrage worden verstrekt aan projecten welke al in uitvoering zijn.
 • Een organisatie moet minimaal één jaar bestaan en zijn bestaansrecht kunnen aantonen.
 • Stichting Het Waardige Dier verleent geen bijdragen aan organisaties die op hun beurt andere organisaties steunen.
 • Aanvragen waarvan het dossier (nog) niet compleet is, worden niet eerder in behandeling genomen totdat het dossier compleet is.
 • Aanvragen welke mogelijk een te grote verwevenheid hebben met privé en/of commerciële belangen kunnen om die reden worden afgewezen. Ook reeds gedane toezeggingen welke naderhand blijken een substantieel privé en/of commercieel belang te dienen, kunnen om die reden worden ingetrokken.
 • Projecten met een doorlooptijd van meerdere jaren zijn niet van toekenning uitgesloten, maar zullen extra kritisch bekeken worden en kunnen onderhevig zijn aan nadere voorwaarden gedurende de looptijd van het project.
 • Aanvragen voor reguliere kosten, zoals bijvoorbeeld voor diervoer, kunnen in beginsel voor maximaal één kwartaal per twee jaar worden toegekend.
 • Een organisatie dient haar activiteiten voornamelijk met behulp van vrijwilligers uit te voeren.
 • Stichting Het Waardige Dier verstrekt geen bijdragen ten behoeve van educatie, voorlichting en scholing.
 • De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als non-profit organisatie.
 • Een aanvraag bij Stichting Het Waardige Dier dient te allen tijde via de website te worden ingediend.
START QUICK SCAN/REGISTRATIE

Toewijzingsbeleid

Mochten de totale kosten van een project lager uitvallen dan begroot, dan behoudt de stichting zich het recht voor de hoogte van de toegekende bijdrage verhoudingsgewijs te verminderen.

Verzoeken om financiële steun worden door de stichting zonder enige verplichting in ontvangst genomen, beoordeeld en gehonoreerd of afgewezen. De stichting is geen verantwoording verschuldigd over genomen besluiten

Noodaanvraag
medische kosten

Onze richtlijnen over het indienen van een noodaanvraag voor medische kosten zijn in te zien via de link:

RICHTLIJNEN NOODAANVRAAG

Toewijzing / Vergaderdata

Eerstkomende vergadering: donderdag 26 september 2024.
Besproken worden alle aanvragen welke zijn binnengekomen vóór 1 september 2024.

In oktober 2024 zullen wij u op de hoogte brengen van het besluit of (een deel van) de bijdrage wel of niet zal worden toegekend.

De volgende sluitingsdatum is 1 december 2024 en de toewijzingsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 19 december 2024.

EERDER GEDANE TOEWIJZINGEN

Aanvraag-
voorwaarden

De hieronder vermelde voorwaarden dienen slechts om een indicatie te geven van de belangrijkste voorwaarden voor toekenning van een bijdrage. De stichting behoudt zich het recht voor om iedere bijdrage om haar moverende redenen toe te kennen of af te wijzen.
Doe vooraf de Quick Scan om nog meer inzicht te krijgen of een eventuele aanvraag gehonoreerd kan worden.

 • De projecten dienen gericht te zijn op Nederland.
 • Een instelling of organisatie dient zich zonder winstoogmerk in te zetten op het gebied van dierenwelzijn.
 • Er zal geen bijdrage verstrekt worden aan projecten welke al zijn gerealiseerd en er zal in beginsel geen bijdrage worden verstrekt aan projecten welke al in uitvoering zijn.
 • Een organisatie moet minimaal één jaar bestaan en zijn bestaansrecht kunnen aantonen.
 • Stichting Het Waardige Dier verleent geen bijdragen aan organisaties die op hun beurt andere organisaties steunen.
 • Aanvragen waarvan het dossier (nog) niet compleet is, worden niet eerder in behandeling genomen totdat het dossier compleet is.
 • Aanvragen welke mogelijk een te grote verwevenheid hebben met privé en/of commerciële belangen kunnen om die reden worden afgewezen. Ook reeds gedane toezeggingen welke naderhand blijken een substantieel privé en/of commercieel belang te dienen, kunnen om die reden worden ingetrokken.
 • Projecten met een doorlooptijd van meerdere jaren zijn niet van toekenning uitgesloten, maar zullen extra kritisch bekeken worden en kunnen onderhevig zijn aan nadere voorwaarden gedurende de looptijd van het project.
 • Aanvragen voor reguliere kosten, zoals bijvoorbeeld voor diervoer, kunnen in beginsel voor maximaal één kwartaal per twee jaar worden toegekend.
 • Een organisatie dient haar activiteiten voornamelijk met behulp van vrijwilligers uit te voeren.
 • Stichting Het Waardige Dier verstrekt geen bijdragen ten behoeve van educatie, voorlichting en scholing.
 • De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als non-profit organisatie.
 • Een aanvraag bij Stichting Het Waardige Dier dient te allen tijde via de website te worden ingediend.

Bij iedere aanvraag in te dienen informatie:

START QUICK SCAN/REGISTRATIE

Toewijzingsbeleid

Mochten de totale kosten van een project lager uitvallen dan begroot, dan behoudt de stichting zich het recht voor de hoogte van de toegekende bijdrage verhoudingsgewijs te verminderen.

Verzoeken om financiële steun worden door de stichting zonder enige verplichting in ontvangst genomen, beoordeeld en gehonoreerd of afgewezen.
De stichting is geen verantwoording verschuldigd over genomen besluiten

Noodaanvraag
medische kosten

Onze richtlijnen over het indienen van een noodaanvraag voor medische kosten zijn in te zien via de link:

RICHTLIJNEN NOODAANVRAAG